Pašvaldību jaunatnes politika

        Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.

        Pašvaldības var izveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni, nosakot atbildīgo institūciju vai nosakot atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai, pieņemot darbā jaunatnes lietu speciālistu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. Lai veicinātu pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, kā arī veicinot jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, pašvaldība var izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Pašvaldība var izveidot jauniešu centru unjauniešu domi, lai sekmētu jauniešu iniciatīvas, sadarbību, pieredzes apmaiņu u.c. jauniešu  aktivitātes vai paredzot citu darba ar jaunatni īstenošanas kārtību.

       Vietējā līmenī darbu ar jaunatni koordinē un īsteno galvenokārt pašvaldības administrācija un tās iestādes, valsts pārvaldes institūciju teritoriālās struktūrvienības, jaunatnes organizācijas, jauniešu iniciatīvu grupas, kā arī citas biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni.

      Izglītības un zinātnes ministrija īpašu uzmanību ir pievērsusi jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī, izstrādājot rekomendācijas pašvaldībām darbam ar jaunatni, sniedzot metodisko atbalstu pašvaldībām, kā arī atbalstot pašvaldību jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus izstrādi.

      Izglītības un zinātnes ministrija sniedz atbalstu pašvaldību iniciatīvām jaunatnes politikas īstenošanā, atbalstot jauniešu centru darbību pašvaldībās, tos nodrošinot ar materiāli tehnisko bāzi un koordinējot, kā arī pašvaldībās tiek veicināts jauniešu veselīgs dzīvesveids un lietderīga brīvā laika izmantošana, palielinot jauniešu iespējas īstenot fiziskās aktivitātes, organizējot pasākumus un realizējot jauniešu iniciatīvu atbalstošus projektus, piemēram, vides pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas nodrošināšanai, atbalsts jaunatnes līdzdalībai un iniciatīvām pašvaldībā.

      2010.gadā notika Vislatvijas jaunatnes politikas forums 2010 „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” (forums), vienkopus tiekoties 270 dalībniekiem – valsts un pašvaldību jaunatnes politikas veidotājiem un īstenotājiem, jaunatnes organizāciju un ministriju pārstāvjiem, augsta līmeņa ekspertiem, kā arī ārvalstu viesiem no Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Eiropas Jaunatnes foruma valdes un Eiropas Komisijas.  Foruma laikā tika apspriestas jaunatnes politikas aktuālākās tendences un izstrādātas rekomendācijas jaunatnes politikas ilgtermiņa attīstībai un plānošanai vietējā mērogā, izceļot labās pieredzes piemērus vietējā un starptautiskā līmenī. Ar izstrādātajām rekomendācijām un labo praksi vietējā līmenī var iepazīties šeit:

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/lidzdaliba/forums_2010.html.

 

Materiāla sagatavošanai izmantota informācija no Izglītības un zinātnes  ministrijas portāla (vairāk informācijas par jaunatnes politiku)

 
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes integrācijā

11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
08.02.2019.
Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savu ideju realizēšanai
07.02.2019.
“Poļu kulinārās tradīcijas karnevālu laikā”
05.02.2019.
Fotoizstāde par Baltkrievijas sasniegumiem sportā
05.02.2019.
Pasākumi, atzīmējot Lietuvas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu
01.02.2019.
"Pasakas starpkultūru stilā"
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019