Jaunatnes politika

Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas

2014.gada 24.februāra sēdē, apstiprināti

JELGAVAS PILSĒTAS JAUNATNES POLITIKAS RĪCĪBAS VIRZIENI UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

2014. – 2018. GADAM

 

     Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas mērķi balstās uz Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam, Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014. - 2020.gadam:


• uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

• nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un efektīvu pieejamo resursu izlietojumu;
• sekmēt jauniešu izaugsmei un integrācijai sabiedrībā labvēlīgas vides veidošanos Jelgavā;
• veicināt aktīvu jauniešu līdzdalību Jelgavas pilsētas politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā, sporta un kultūras dzīvē;
• sekmēt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību.

 

Jelgavas pilsetas jaunatnes politikas RICIBAS PLANS 2019.-2020.gadam.pdf

 

RICIBAS_VIRZIENI_REZULTATI_2014_APSTIPRINATS.pdf

 

 

        Jaunatnes politika


        

     Latvijā pakāpeniski attīstās izpratne par jaunatnes politiku kā pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politikas jomu. Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. Jaunatnes politikas īstenošanu ietekmē daudzi aspekti, jo jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu valsts politikas jomām, tāpēc tā ir izteikta starpnozaru politika.

    Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai un attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un pāreju pieaugušā statusā. Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

    Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā ir iesaistītas vairākas personas: Izglītības un zinātnes ministrija kā koordinējošā institūcija jaunatnes politikas jomā, citas ministrijas un pašvaldību institūcijas, jaunatnes organizācijas, jauniešu iniciatīvu grupas, kā arī biedrības un nodibinājumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskās organizācijas, politiskās partijas, uzņēmumi un jaunatnes pētnieki un jaunatnes darbinieki, kuri veic darbu ar jaunatni un kuru darbības mērķauditorija ir jaunieši.

   Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.maija rīkojuma Nr.281 „Par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju” 2.3. apakšpunktu Izglītības un zinātnes ministrija, pārņemot valsts politikas jaunatnes jomā izstrādāšanas un tās īstenošanas organizēšanas un koordinēšanas funkciju no Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes jomā un tās koordinētu īstenošanu.

    Lai nodrošinātu jaunatnes politikas koordināciju, ir izveidota Jaunatnes konsultatīvā padome, kuras nolikumu apstiprināja MK 2008.gada 2.decembra sēdē.

    Ar 2009.gada 23.septembra izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr.400 ir izveidota Jaunatnes organizāciju konsultatīvā komisija, kuras sastāvā ietilpst 12 jaunatnes organizāciju deleģēti pārstāvji, tādējādi nodrošinot viedokļu apmaiņu ar jaunatnes organizācijām.


Materiāla sagatavošanai izmantota informācija no Izglītības un zinātnes  ministrijas portāla (vairāk informācijas par jaunatnes politiku)


Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes integrācijā

11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
08.02.2019.
Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savu ideju realizēšanai
07.02.2019.
“Poļu kulinārās tradīcijas karnevālu laikā”
05.02.2019.
Fotoizstāde par Baltkrievijas sasniegumiem sportā
05.02.2019.
Pasākumi, atzīmējot Lietuvas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu
01.02.2019.
"Pasakas starpkultūru stilā"
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019